Der indkaldes herved til generalforsamling i Danske Banks Kunstforening

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18.00 i Kuppelsalen, Laksegade 10, København K

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter §8.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for foreningens virke for det forløbne år.
 3. Forelæggelsen af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 600 kr. årligt, der opkræves med kr. 150 pr. kvartal)
 5. Behandling af indsendte forslag og spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen er optaget på dagsordenen
 6. Valg:
  1. Valg af formand (Claus Wagenblast-Franck er ikke på valg, idet han blev valgt for en 2-årig periode sidste år)
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
   Efter tur afgår Adam Grandjean, Bettina Sinnet Fornitz og Karsten Døhn. Adam og Bettina er begge villige til genvalg. Derudover indstiller bestyrelsen til valg af Lars Aabling-Thomsen, som i dag er suppleant til bestyrelsen. Camilla Birgitte Falk Jensen har fået job udenfor banken og fratræder derfor i bestyrelsen, ligesom Karsten Døhn har meddelt, at han ikke modtager genvalg.
  3. Valg af bestyrelsessuppleant (Thomas Hoppe Rosenlund er villig til valg)
  4. Valg af 2 revisorer (Henrik Holck Skov er villig til genvalg. Henrik Kring Rasmussen ønsker ikke genvalg, og i stedet opstilles Karsten Døhn)
  5. Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt.

Kunstforeningens vedtægter fremgår af kunstkatalog 2019 samt af foreningens hjemmeside www.danskekunst.dk.

Efter generalforsamlingen vil den årlige hovedlodtrækning finde sted. Endvidere vil foreningen være vært for et mindre traktement. Tilmelding skal derfor af hensyn til planlægningen ske til bestyrelsesmedlem Ritha Holck via e-mail til ritha.holck@gmail.com (klik her), eller evt. på tlf. 20 33 07 89, senest den 11. februar 2019. Tilmelding via email foretrækkes.

Efter generalforsamlingen vil vinderlisten blive publiceret på vores hjemmeside www.danskekunst.dk. Tidligere har kunstforeningen udsendt en vinderliste til alle medlemmer, der er pensionister. Det gør vi ikke længere, da det udgør en betydelig udgift og administrativt arbejde, som vi ønsker at undgå. Alle medlemmer, der har vundet ved lodtrækningen vil dog fortsat modtage et brev med instruktioner om, hvordan de skal forholde sig.

Foreningens indkøb til bortlodning vil blive præsenteret ved en udstilling i bankens lokaler i Brabrand, hvor der er fernisering lørdag den 2. marts og en udstilling i Lersø Park, hvor der er fernisering den 23. marts.

Bestyrelsen skal venligst gøre opmærksom på §19 i foreningens vedtægter, hvori der bl.a. står, at "gevinster, som ikke afhentes af vinderen, tilfalder kunstforeningen igen med henblik på, at gevinsten genudloddes i en kommende ordinær udtrækning. Vindere, som således ikke afhenter deres gevinst, vil ikke blive kompenseret med f.eks. anden gevinst eller lodder. Gevinsten skal være afhentet, eller aftale om dato for afhentning være truffet, inden 1. november i bortlodningsåret".

Bemærk: Generalforsamlingen holdes denne gang i Kuppelsalen og ikke som tidligere år i Filmsalen

Aktuelt:


Hovedtrækningen 2019

Hele bortlodningen er nu gennemført, og vindernes valg kan ses her.

De uafhentede gevinster er fordelt til afhentningsstederne i henholdsvis Holmens Kanal, Ejby, Odense, Vejle, Brabrand og Aalborg, og der er sendt mail med nærmere oplysninger til vinderne af disse gevinster.

Første endetalsgevinst i 2019

Årets første endetalsgevinst er udtrukket på endetallet 1.

Endetalsgevinsten kan ses her.