Vedtægter

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts og 17. april 1990 med ændringer af 25. februar 1992, 23. februar 1993, 6. februar 1995, 20. februar 1996, 13. marts 2001, 16. marts 2005, 15. marts 2006, 24. februar 2015 og 21. februar 2017.

§ 1. Foreningens formål

Danske Banks Kunstforening, der i 1990 er sammensluttet med Handelsbankens Kunstforening, Provinsbankens Personalekunstforening og BG Banks Kunstforening er stiftet den 6. maj 1947 med hjemsted i København.

Foreningens formål er:

at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og øge kendskabet til og forståelsen for såvel ældre som vor tids kunst.

at anskaffe kunstværker, der fordeles blandt medlemmerne ved en årlig lodtrækning.

§ 2. Foreningsåret

Foreningsåret og regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer kan optages enhver, der er fast ansat i eller efter ansættelse er pensioneret fra Danske Bank eller et af dennes datterselskaber, hvor bankens ejerandel andrager mindst 50%.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det år, hvori indmeldelse sker.

Ved dødsfald kan en efterlevende ægtefælle overtage medlemskabet såfremt vedkommende oppebærer løn eller pension fra koncernen og/eller vedkommende er registreret med personalelignende vilkår i koncernens personalesystem.

§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling med virkning for det kommende år.

Kontingent betales via Danske Banks foreningssystem eller ved debitering på en konto i Danske Bank. For medlemmer i datterselskaber eller i udenlandske filialer kan betalingsformen dog aftales nærmere.

Kontingentrestancer medfører automatisk at medlemskabet ophører.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse for det kommende år skal ske skriftligt inden den 31. december til bestyrelsen.

Medlemskabet ophører endvidere ved fratrædelse fra banken uden pension.

Et medlem, der har meldt sig ud af foreningen, deltager i lodtrækningen for det år, i hvilket udtræden har fundet sted, medmindre der er tale om kontingentrestance eller vedkommende er fratrådt fra banken uden pension.

Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

§ 6. Afholdelse

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i bankens interne organer eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne blandt bankens pensionister.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om rettidig indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen, som ønskes behandlet i henhold til dagsordenen.

§ 7. Forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 31. december.

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for foreningens virke i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indsendte forslag og spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen er optaget på dagsordenen.
 6. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand for en 2-årig periode.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsen, således at indtil 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal og de øvrige på ulige årstal.
  3. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Valg af 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

§ 9. Stemmeret

Ethvert medlem af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt, når fuldmagten er skriftlig, og fuldmagten er udstedt til et medlem af foreningen jvf. par. 3.

§ 10. Beslutning

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jvf. dog par. 12.

§ 11. Afstemning

De behandlede forslag i henhold til dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller hvis mindst 25 tilstedeværende medlemmer ønsker det.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

§ 12. Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13. Referat

Sekretæren udfærdiger referat af generalforsamlingen, der underskrives af sekretæren og dirigenten.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår med samme varsel som til ordinær generalforsamling jvf. par. 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling når mindst 10% af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom ledsaget af formuleret forslag til behandling.

På en ekstraordinær generalforsamling behandles kun de sager, som har været årsag til indkaldelsen.

§ 15. Valgbarhed

Kun medlemmer af foreningen kan indvælges i bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand, der vælges for en 2-årig periode, og 7-12 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i henhold til par. 8, stk. 6. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden fordeler forretningerne indenfor bestyrelsen og underskriver sammen med sekretæren referaterne af bestyrelsesmøderne. I formandens forfald påhviler dennes pligter næstformanden.

Bestyrelsen er ulønnet.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter reduceres uforudsigeligt, kan selvsupplering ske indtil næste generalforsamling.

I bestyrelsen afgøres alle beslutninger, bortset fra kunstkøb jvf. par. 18, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved simpel stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsessuppleanten har ret til at deltage i arbejdet uanset bestyrelsesmedlemmernes forfald.

Bestyrelsen kan indmelde sig i andre kunstforeninger o.lign.

§ 16. Tegningsregler

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren. I forbindelse med den daglige løbende drift, kan betalinger godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 17. Regnskab

Kassereren aflægger ved årets udgang sit regnskab, der herefter godkendes af bestyrelsen og de 2 revisorer forud for den ordinære generalforsamling jvf. par. 6.

Regnskabet kan fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Der er dog ikke krav om, at regnskabet i denne forbindelse er underskrevet, idet bestyrelsens godkendelse af regnskabet typisk sker på bestyrelsesmøde umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling.

Efter regnskabet er underskrevet og godkendt på den ordinære generalforsamling jvf. par. 8, stk. 3 kan det netop godkendte regnskab rekvireres af medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 18. Kunstindkøb

Bestyrelsen indkøber de kunstværker, der i henhold til par. 1, stk. 2. skal fordeles ved lodtrækning.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsgang, der som minimum skal indeholde retningslinierne for de enkelte bestyrelsesmedlemmers deltagelse i afgørelse om kunstindkøb.

Et eksemplar af forretningsgangen skal bero hos foreningens revisorer, ligesom den skal være tilgængelig på foreningens ordinære generalforsamling.

§ 19. Revision

Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision.

Foreningens regnskabsførelse samt konstateringen af tilstedeværelse af foreningens aktiver skal kritisk gennemgås af revisorerne.

§ 20. Bortlodning

Bortlodning af indkøbte kunstværker skal ske hvert år. Hvert medlem deltager i lodtrækningen med et lod, men et medlem, hvis lod ikke udtrækkes, får et ekstra lod for hvert år, indtil udtrækning finder sted. Uanset denne regel udtrækkes hver 10. gevinst af lodtrækningen alene blandt medlemmer, som ikke har vundet i de sidste 20 år. Der kan højst udtrækkes en gevinst pr. medlem pr. år, og efter udtrækning begyndes igen med et lod i næste års lodtrækning. Bestyrelsen er frit stillet med hensyn til lodtrækningens udformning.

Bestyrelsen kan, hvis den af praktiske årsager finder det nødvendigt, opdele de indkøbte kunstværker i 2 eller 3 puljer til udlodning blandt medlemmerne indenfor henholdsvis 2 eller 3 geografisk afgrænsede områder. Ved en sådan udlodning skal antallet og indkøbsværdien af kunstværkerne stå i lige forhold til antallet af medlemmer i de pågældende områder.

Et mindre antal gevinster af lav indkøbsværdi kan bortloddes som ekstragevinster efter bestyrelsens bestemmelse.

Udtrækning blandt ekstragevinster medfører ikke tab af eventuelle ekstralodder.

De medlemmer, hvis lod udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, som de er udtrukket. Bestyrelsen skal med mindst 8 dages varsel give alle vinderne meddelelse om sted og tidspunkt for udvælgelsen. En vinder kan give en anden person eller bestyrelsen fuldmagt til at vælge for sig. Såfremt en vinder ikke møder ved udvælgelsen på det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt og vedkommende ikke har givet andre fuldmagt eller givet bestyrelsen instruktion om sine ønsker, kan bestyrelsen vælge for vedkommende eller ændre rækkefølgen for udvælgelsen, således at vedkommende bliver placeret efter de øvrige vindere, der er mødt den pågældende dag.

Gevinster, som ikke afhentes af vinderen, tilfalder kunstforeningen igen med henblik på, at gevinsten genudloddes i en kommende ordinær udtrækning. Vindere, som således ikke afhenter deres gevinst, vil ikke blive kompenseret med f.eks. anden gevinst eller lodder. Gevinsten skal være afhentet, eller aftale om dato for afhentning være truffet, inden
1. november i bortlodningsåret.

§ 21. Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt, og hvor 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

På samme måde træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med de tilstedeværende midler, som foreningen måtte være i besiddelse af.

Aktuelt:


Årets katalog

Kataloget over årets gevinster er nu trykt og er blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forsendelsen gik i gang 4/5-2022.

Husk generalforsamlingen 31. maj 2022

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen hvis du ønsker at deltage. Tilmeldingsfristen er forlænget til 23. maj 2022

Kunstforeningens fremtid

Som det er blevet nævnt i formandens beretning på generalforsamlingen og udsendte nyhedsbreve, er der gang i arbejdet omkring kunstforeningens fremtid. Læs mere ved at klikke på dette link.