Vedtægter

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts og 17. april 1990 med ændringer af 25. februar 1992, 23. februar 1993, 6. februar 1995, 20. februar 1996, 13. marts 2001, 16. marts 2005, 15. marts 2006, 24. februar 2015, 21. februar 2017, 31. maj 2022 og 30. marts 2023.

§ 1. Foreningens formål

Danske Banks Kunstforening, der i 1990 er sammensluttet med Handelsbankens Kunstforening, Provinsbankens Personalekunstforening og BG Banks Kunstforening er stiftet den 6. maj 1947 med hjemsted i København.

Kunstforeningens formål er først og fremmest at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer samt øge kendskabet til og forståelsen for såvel ældre som vor tids kunst.

Som supplement til hovedformålet kan Kunstforeningen anskaffe kunstværker, der fordeles blandt medlemmerne ved lodtrækning jfr. foreningens forretningsgang for det kommende foreningsår eller som besluttet af bestyrelsen.

Kunstforeningen driver alene foreningsarbejde i Danmark også selvom banken driver virksomhed i andre lande.

§ 2. Foreningsåret

Foreningsåret og regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer kan optages enhver, der er fast ansat i eller efter ansættelse er pensioneret fra Danske Bank eller et af dennes datterselskaber, hvor bankens ejerandel andrager mindst 50%.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Medlemskab forudsætter derfor personalevilkår i Danmark.

§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling med virkning for det kommende år.

Bestyrelsen beslutter, hvordan kontingentet opkræves.

Kontingentrestancer medfører automatisk at medlemskabet ophører.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved meddelelse til bestyrelsen og vil ske med omgående virkning. Ved udmeldelse deltager man derfor ikke i næste og kommende udlodninger.

Medlemskabet ophører endvidere ved fratrædelse fra banken uden pension ligeledes med omgående virkning.

Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

§ 6. Afholdelse

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i bankens interne organer eller ved anden skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om rettidig indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen, som ønskes behandlet i henhold til dagsordenen.

§ 7. Forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 31. december.

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for foreningens virke i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent og forretningsplan for foreningens virke frem til næste generalforsamling
 5. Behandling af indsendte forslag og spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen er optaget på dagsordenen.
 6. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand for en 1-årig periode.
  2. Valg af max. 12 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en 2 årig periode.
  3. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.
  4. Valg af 2 revisorer for en 2-årig periode.
  5. Valg af 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.
 7. Eventuelt

§ 9. Stemmeret

Ethvert medlem af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt, når fuldmagten er skriftlig, og fuldmagten er udstedt til et medlem af foreningen.

§ 10. Beslutning

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jvf. dog par. 12 vedrørende vedtægtsændringer.

§ 11. Afstemning

De behandlede forslag i henhold til dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller hvis mindst 25 tilstedeværende medlemmer ønsker det.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

§ 12. Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves at 3/4 af de afgivne stemmer af de fremmødte på generalforsamlingen er for forslaget.

§ 13. Referat

Sekretæren udfærdiger referat af generalforsamlingen, der underskrives af sekretæren og dirigenten.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår med samme varsel som til ordinær generalforsamling jvf. par. 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling når mindst 10% af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom ledsaget af formuleret forslag til behandling.

På en ekstraordinær generalforsamling behandles kun de sager, som har været årsag til indkaldelsen.

§ 15. Valgbarhed

Kun medlemmer af foreningen kan indvælges i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter reduceres uforudsigeligt, kan selvsupplering ske indtil næste generalforsamling.

I bestyrelsen afgøres alle beslutninger, bortset fra kunstkøb jvf. par. 18, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved simpel stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsessuppleanten har ret til at deltage i arbejdet uanset bestyrelsesmedlemmernes forfald.

Bestyrelsen kan indmelde sig i andre kunstforeninger o.lign.

§ 16. Tegningsregler

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren. I forbindelse med den daglige løbende drift, kan betalinger godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 17. Regnskab

Kassereren aflægger ved årets udgang sit regnskab, der herefter godkendes af bestyrelsen og de 2 revisorer forud for den ordinære generalforsamling jvf. par. 6.

Regnskabet kan fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Der er dog ikke krav om, at regnskabet i denne forbindelse er underskrevet, idet bestyrelsens godkendelse af regnskabet typisk sker på bestyrelsesmøde umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling.

Efter regnskabet er underskrevet og godkendt på den ordinære generalforsamling jvf. par. 8, stk. 3 kan det netop godkendte regnskab rekvireres af medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 18. Forretningsplan

Forretningsplan skal indeholde:

 1. Plan for kunstforeningens virke i det kommende foreningsår herunder indkøb af kunstværker til udlodning samt beslutning om, hvordan lodtrækning vil finde sted
 2. Retningslinjer for kunstindkøb

Et eksemplar af forretningsplanen skal bero hos foreningens revisorer.

§ 19. Revision

Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision.

Foreningens regnskabsførelse samt konstateringen af tilstedeværelse af foreningens aktiver skal kritisk gennemgås af revisorerne.

§ 20. Bortlodning

Forretningsplanen, som godkendes på generalforsamlingen, indeholder plan og retningslinjer for kunstindkøb for den kommende periode frem til næste generalforsamling. Herunder, hvordan bortlodning af indkøbte kunstværker vil ske.

Et medlem, som vinder i forbindelse med kunstforeningens bortlodning af kunst, kan give en anden person eller bestyrelsen fuldmagt til at vælge for sig.

Gevinster, som ikke afhentes af vinderen, tilfalder Kunstforeningen, som herefter kan disponere over gevinsten. Vindere, som således ikke afhenter deres gevinst, vil ikke blive kompenseret. Gevinster skal være afhentet, eller aftale om dato for afhentning være truffet senest 6 måneder efter lodtrækningen.

§ 21. Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt, og hvor 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

På samme måde træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med de tilstedeværende midler, som foreningen måtte være i besiddelse af.

Aktuelt:


Årets første endetalsgevinst

Første endetalsgevinst i 2023 går til medlemmer med endetallet 9. Læs mere om gevinsten her.

Vinderne får snarest tilsendt besked om gevinsten direkte pr. mail.